Izdavač:  Viktimološko društvo Srbije i Evropski pokret u Srbiji
Savet časopisa: Dr Živojin Aleksić,  Dr Nevena Petrušić,  Dr. Uglješa Zvekić,  Judith Armatta
Glavna i odgovorna urednica: Dr Vesna Nikolić-Ristanović
Urednica: Mr Ivana Stevanović
Redakcija časopisa: Dr Vesna Nikolić-Ristanović,  Dr Slobodanka Konstantinović,  Mr Branislava Knežić, Mr Milan Škulić, Ivana Stevanović

 

Godina I / 1998.

Broj 1

Tema broja: Lišenje slobode i ljudska prava

 • Dr Vesna Nikolić-Ristanović – Gde su granice kažnjavanja?
 • Mr Branislava Knežić – Pravo i mogućnost osuđenih lica na obrazovanje
 • Dr Vesna Nikolić-RistanovićZakon o izvršenju krivičnih sankcija iz 1997 godine i moguća rešenja pitanja zatvora za žene
 • Ivana Stevanović – Zatvori za žene u Finskoj

Ostale teme:

 • Mr Ksenija Savin, Mr Vesna KoraćŽene i sida
 • Dr Judith Armatta – O svrt na pravnu strategiju koja se bavi nasiljem u porodici
 • Mr Branislava Knežić – Žene Krajine – dve godine posle egzodusa

Broj 2

Tema broja: Žrtve ratnih zločina i medjunarodno pravo

 • Dubravka Žarkov – Silovanja tokom rata u Bosni – O muškosti, ženskosti i moći Žrtve silovanja
 • Dr Vesna Nikolić-Ristanović – Žrtve ratnog silovanja i Medjunarodni tribunal u Hagu

Ostale teme:

 • Mr Milan Škulić – Zaštita ustavnog prava na slobodu i policijski pritvor
 • Dr Slobodanka Konstantinović – Vilić i Dr Nevena Petrušić – Prevencija ekonomskog nasilja muškaraca nad ženama i decom,
 • Marija Lukić – Radjanje dece -pravo ili obaveza

Broj 3

 

Tema broja: Nasilje nad ženama i društvena tranzicija

 • Marjan WijersIzmeđu ugnjetavanja i osnaživanja
 • Dr Marinka Cetinić – Inkriminacija silovanja u najnovijim krivičnim zakonima nekih zemalja u tranziciji u svetlu, već duže očekivane, reforme jugoslovenskog krivičnog zakonodavstva
 • Marija Lukić Još jedna priča o incestu ili…

Ostale teme:

 • Sanja Radisavljević – Službe za pomoć žrtvama kriminala: neka svetska iskustva i mogućnosti njihove primene u našoj zemlji
 • Mr Branislava Knežić – Stranputice jedne (re)socijalizacije (studija slučaja)

 

Broj 4

 

Tema broja: Nasilje u porodici

 • Dr Mirjana Obretković – Nasilje u porodici i prava deteta na zaštitu
 • Nada Banjanin-Đuričić – Zlostavljanje dece u porodici
 • Mr Nevenka Žegarac i Mr Miroslav Brkić – Nasilje među roditeljima školske dece – rezultati istraživanja

Ostale teme:

 • Geraldine Byrne – Pro-aktivni vaspitni program za delovanje protiv siledžijskog ponašanja
 • Prava žrtava u krivičnopravnoj proceduri
  Dokument usvojen od strane Evropskog foruma službi za pomoć žrtvama 1996. godine

Naučni skupovi i stručni sastanci:

 • Marija Lukić – Tribina Rađanje- pravo ili obaveza
 • Dr Vesna Nikolić Ristanović -Svetsko viktimološko društvo i međunarodni viktimološki simpozijumi

Prikazi knjiga:

 • Meda Chesney Lind: The female offender: Girls, Women and Crime
 • Nada Banjanin – Đuričić: Udarac po duši

 

Godina II / 1999.

Broj 1

 

Tema broja: Međunarodna anketa o žrtvama kriminaliteta

 • Dr Jan J. M. Van Dijk – Kriminalna viktimizacija – globalni osvrt
 • Dr Uglješa Zvekić – Viktimizacija u zemljama u tranziciji – s posebnim osvrtom na korupciju u javnim službama
 • Dr Violeta Čačeva – Žrtve kriminaliteta i njegovo prijavljivanje policiji u Republici Makedoniji
 • Dr Vesna Nikolić Ristanović – Viktimizacija kriminalitetom u Beogradu: Uticaj rata i društvenih promena”,

Ostale teme:

 • Dr Vesna Nikolić Ristanović i Mr Ivana Stevanović – Ženski zatvor godinu dana nakon donošenja Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srbije
 • Društvena prava žrtava kriminaliteta
  Dokument usvojen od strane Evropskog foruma službi za pomoć žrtvama 1997. godine

Naučni skupovi i stručni sastanci:

 • Sanja Milivojević – Tribina “Novi model pravne zaštite od nasilja u porodici”
 • Mr Ivana Stevanović – Skup eksperata sazvan u cilju razvoja instrumenata za implementaciju u nacionalna zakonodavstva međunarodnih krivičnopravnih strategija za eliminaciju nasilja prema ženama

Prikazi knjiga:

 • Sanja Milivojević – Dr Nataša Mrvić Petrović: “Naknada štete iz saobraćajne nezgode u evropskim zakonodavstvima”
 • Sanja Ćopić – Dr Uglješa Zvekić: “Criminal Victimisation in Countries in Transition” & Oksanna Hatalak, Anna Alvazzi del Frate i Dr Uglješa Zvekić: “The International Crime Victim Survey in Countries in Transition – national report”

 

Broj 2

 

Tema broja: Žrtve i krivičnopravni sistem

 • Dr Vesna Nikolić Ristanović – Agresija NATO-a na Jugoslaviju: struktura, uzroci i posledice viktimizacije
 • Vigdor Schreibman – Zločin i kazna u Jugoslaviji
 • Dr Milan Škulić – Masovna viktimizacija stanovništva Jugoslavije usled NATO agresije
 • Tamara Lukšić Orlandić – Zašto su deca najveće žrtve minulog rata u SR Jugoslaviji?
 • Sanja Milivojević – Nasilje u porodici za vreme agresije NATO alijanse na SR Jugoslaviju
 • Slađana Radulović – Dan za sećanje
 • Barbara Zelwer – Neka razmišljanja o etničkom identitetu i psihološkim efektima rata
 • Međunarodna informativna mreža o osiromašenom uranijumu (DU)
  Rat NATO-a protiv Jugoslavije: Dosije #1 o osiromašenom uranijumu

Naučni skupovi i stručni sastanci:

 • Ivana Vidaković – Tribina: “Strategije osnaživanja žena u posleratnom periodu”

Prikazi knjiga:

 • Mr Ivana Stevanović – Dr Nataša Mrvić Petrović i Mr Đorđe Đorđević: “Moć i nemoć kazne”
 • Dr Vesna Nikolić Ristanović – Kiranjit Ahluwalia, Rahila Gupta: “Circle of light” (Krug svetlosti)

Broj 3 i 4

 

Viktimizacija dece i maloletnička delinkvencija:

 • Dr Mirjana Obretković – Multidisciplinarni model zaštite dece – žrtava nasilja
 • Dr Milan Škulić – Krivičnoprocesni položaj dece – žrtava nasilja
 • Mr Ivana Stevanović – Nasilje u porodici i maloletnička delinkvencija
 • Sanja Ćopić – Neke specifičnosti maloletničkog kriminaliteta s posebnim osvrtom na odmeravanje kazne maloletničkog zatvora za krivična dela izvršena u sticaju

Žrtve zloupotrebe moći:

 • Dr Marina Blagojević – Rat na Kosovu: pobeda medija?
 • Dr Budimir Babović – Policijska brutalnost ili policijska tortura
 • Rodoljub Šabić – Primena sredstava prinude u svetlu relevantnih normi

Naučni skupovi i stručni sastanci:

 • Sanja Milivojević, Tatjana Vukobratović
  Tribina: “Trgovina ženama i decom i savremeni društveno-ekonomski kontekst u SRJ”

Prikazi knjiga:

 • Sanja Ćopić – Maloletni delinkventi u Srbiji
 • Sanja Milivojević – (Ne)živjeti s nasiljem